23 Mart 2023 Perşembe
Genç Öncüler

Ümmetin Ufku Kudüs

Aksa Y?l? etkinliklerimiz kapsam?nda bu hafta Ara?t?rmac? - Yazar Musa Biçkio?lu'nu misafir ettik. Gençler olarak Kudüs'e bak???m?z?n nas?l olmas? gerekti?i konusunda bizlere etkili bir sunum gerçekle?tirdi. Bu güne kadar ümmeti bir araya getiren tek unsurun Kudüs oldu?unu vurgulayan Biçkio?lu, Kabe bizler için neyse Mascid-i Aksa'n?n da ayn? oldu?unu, bu sebeple Kudüs'te ya?ananlar? takip etmemizi ve sahiplenmemizi bizlerden istiyor. Sohbetimizin tamam?n? ?nstagram sayfam?zdan izleyebilirsiniz. Kat?l?m gösteren karde?lerimize ve hocam?za te?ekkür ediyoruz.